071 – Ngợi Con Thánh

Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay,
Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay,
Lìa ngôi báu, Ngài vui sống giữa nhân gian từ đây,
Không ngại đường thập tự sầu cay.