Nhóm Điều Phối

Ông Bà Mục sư Kiều Công Thuận

Quản lý tài chính

Nguyễn Ngọc Thiên Lộc

Điều phối dự án

Nhóm Sản Xuất

Team Isaac Thái

Nhà sản xuất âm nhạc

Nguyễn Công Tiếng

Nhà sản xuất âm nhạc

Lê Phương Lý

Nhà sản xuất âm nhạc

Nguyễn Trần Khánh Đăng

Nhà sản xuất âm nhạc